Uniwersalna Szpachla Wapienna 683

Wykańczanie ścian

Drobna szpachla wapienna do wewnątrz.

Uniwersalna Szpachla Wapienna
Zastosowanie: 

do wewnątrz.

Właściwości techniczne: 

Wysokiej jakości biała szpachla wapienna do wypełniania ubytków i do wygładzania ścian.

Składniki: 

Mączka marmurowa, mączka wapienna, wapno hydratyzowane, wapno, metyloceluloza, roślinny polisacharyd.

Podłoże i przygotowanie: 

Wszystkie podłoża należy poddać obróbce wstępnej zgodnie ze specyfikacjami VOB / C DIN 18363. Nadają się wszelkie mineralne podłoża jak również płyty gipsowo-włóknowe oraz dobrze trzymające się podłoża stare powłoki. Generalnie zalecamy gruntowanie za pomocą Gruntu do Tynków Mineralnych LEINOS 622 aby zwiększyć przyczepność  i zredukować chłonnoćść podłoża..
Dokładnie wymieszać bez powodowania grudek 20 kg Uniwersalnej Szpachli Wapiennej LEINOS  z ok. 6 litrami czystej wody.
 

Sposób stosowania: 

Nakładanie odbywa się w przeciągu 5 godz. za pomocą pacy lub kielni do grubości warstwy od 1 do 3 mm. Powierzchnię filcujemy lub wygładzamy. Nie pracować w temp. poniżej 5° C i pozostawić do wyschnięcia. Uniwersalna Szpachla Wapienna LEINOS może być malowana farbami glinianymi, wapienymi i silikatowymi LEINOS. Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy.
 

Czas schnięcia: 

Odpowiednio do grubości nałożonej warstwy, lecz conajmniej 24 godz.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie na 1m2 przy grubości warstwy 1mm wynosi ok. 1 kg.

Opakowanie wystarcza na...*
5kg zależy od grubości warstwy
10kg
20kg

* średnia wydajność na jedną warstwę

 

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie wodą.

Wskazania szczególne: 

Należy zawsze utworzyć obszar testowy o powierzchni conajmniej dwóch metrów kwadrotowych dla sprawdzenia przyczepności. Powierzchnia testowa musi być całkowicie wyschnięta, aby mozna było ostatecznie ocenić przyczepność jak i powstawanie spękań. Materiał pozostawić do wyschnięcia w wiadrku, poczym wyrzucić do śmieci komunalnych. Farby Wapienne LEINOS ze względu na swoje szczególne właściwości reprezentują bardzo starą tradycję malarską, a w ostatnim czasie stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza w dziedzinie zapobiegania pleśniom, ze względu na wysoka wartość pH.
Pojawianie sie na ścianie efektu "chmurzastej" powierzchni, błyszczących spieków wapiennech czy różnic w kolorze odpowiada typowej optyce dla powłok wapiennych. Końcowy efekt optyczny zależy bowiem od rodzaju podłoża, temperaratury i wilgotności powietrza co jest naturalną własnością wapiennych powłok malarskich.
Starzenie się farb wapiennych odbywa się poprzez ciągłe, bardzo powolne zmniejszanie grubości ich warstwy. W literaturze specjalistycznej zachowanie to określa się mianem „kredowania”. To kredowanie jest charakterystyczne dla materiału i NIE jest wadą produktu.

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

GHS05                   GHS07


GefahrzeichenGefahrzeichen


Niebezpieczeństwo

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.