Mydło Roślinne 930

Pielęgnacja

Regenerujący środek czyszczący do olejowanych i woskowanych powierzchni.

Zastosowanie: 

Ten regenerujący, uniwersalny środek czyszczący znakomicie nadaje się do czyszczenia podłóg i blatów z drewna. W postaci nierozcieńczonej rozpuszcza nawet uporczywe zabrudzenia. Ten naturalny produkt, mydło roślinnych kwasów tłuszczowych, wytworzony według starych receptur może być używany w gospodarstwie domowym jako uniwersalny środek czyszczący.

Właściwości techniczne: 

Płynna konsystencja, bardzo wydajne, regenerujące, silne działanie czyszczące, wyłącznie z odnawialnych surowców roślinnych.

Kolor: 

Bezbarwne, transparentne, lekko żółtawe.

Składniki: 

Woda, sole potasowe kwasów tłuszczowych z olejów roślinnych. 

Sposób stosowania: 

Na powierzchniach olejowanych, woskowanych i na naturalnym linoleum stosować rozcieńczone najwyżej w ilości 30 - 50 ml na 10 l wody - aby nie wyługować zbytnio powierzchni. Permanentne stosowanie mydła, dzień po dniu bez dodatkowego wsparcia Mleczkiem Woskowym do Podłóg 920, może doprowadzić do wyługowania podłogi (wypłukania z oleju). Do maszynowego, gruntownego czyszczenia olejowanych i woskowanych powierzchni rozcieńczać wodą w stos. 1:1. Na zakończenie dobrze spłukać wodą. Na powierzchniach nie impregnowanych produktami LEINOS przetestować działanie środka w niewidocznym miejscu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ilość ok. 30 - 50 ml na 10 l wody.

Opakowanie wystarcza na...*
1l w zależności od zanieczyszczenia
2,5l
10l

* średnia wydajność na jedną warstwę

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres przydatności od użycia wynosi ok. 2 lat.

Utylizacja: 

Pojemniki opróżnić i poddać recyklingowi. Kod odpadu dla pozostałości płynnych EWC: 07 06 01.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda. Produkt jest gotowy do użycia. Może być również stosowany w postaci nierozcieńczonej.

GISCODE: 

GE 10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy

GHS07

Gefahrzeichen

Uwaga

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Biodegradowalne środki powierzchniowo czynne zgodnie z rozp. nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.