Farba Biała 650

Wykańczanie ścian

Biała farba do ścian na bazie żywic naturalnych, paroprzepuszczalna, niekapiąca, łatwa w nakładaniu, do wewnątrz.

Biała Farba Pokojowa

Do wszystkich podłoży mineralnych, papierowych tapet rauhfaser, jak również chłonnych, starych powłok malarskich.

Zastosowanie: 

Tworzy dobrze kryjące, białe lub kolorowe powłoki malarskie na podłożach mineralnych i mocno przyklejonych tapetach.

Właściwości techniczne: 

Mocno kryjąca, łatwa w nakładaniu, bardzo wydajna, bez rozpuszczalników, w dużym stopniu odporna na żółknięcie. Przepuszczalność pary wodnej odpowiada normie DIN/EN ISO 7783-2 klasa 1, odporność na zmywanie zgodnie z normą DIN/EN ISO 11998 i DIN EN 13300, klasa 3.

Kolor: 

Naturalnie biała, matowa. Przez dodanie mineralnych Pigmentów w Koncentracie 668 LEINOS można uzyskać szeroką paletę barw.

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, estry skrobii, talk, kaolin, metyloceluloza, izotiazolinony. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit w UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Jeżeli podłoże reaguje silnie alkalicznie, musi zostać zneutralizowane. Mocno piaszczące tynki i luźne podłoża zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS. Aby osiągnąć zmywalność odpowiadającą normie DIN EN ISO 11998 i DIN EN 13300 - klasa 3 powierzchnia po ostatnim malowaniu nie może być chłonna.

Sposób stosowania: 

Podłoże musi być suche, wolne od kurzu i tłuszczu, umiarkowanie chłonne, ale przyczepne. Wolne od środków separujących, pęknięć, wykwitów, grzybów. Nanosić wałkiem, pędzlem lub urządzeniem natryskowym typu Airless przy temperaturze otoczenia wyższej niż 12˚C.
Ważne: jedną powierzchnię, np. całą ścianę należy pomalować farbą z tej samej partii ze względu na możliwą różnicę w odcieniu.
A. Malowanie tynku, betonu, papierowych tapet rauhfaser:
W zależności od chłonności podłoża malować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia 16 - 24 godzin.
B. Malowanie płyt gipsowo-kartonowych, tapet z tkanin:
Zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS rozcieńczonym wodą. Następnie pomalować 1 - 2 krotnie. Każdorazowo zachować czas schnięcia 16 - 24 godzin.
C. Malowanie starych, mocno trzymających się powłok malarskich:
Stare powłoki farb emulsyjnych gruntownie oczyścić. Powłoki farb glinianych całkowicie usunąć i umyć. Przeprowadzić próbę malowania! Stare powłoki farb lateksowych, olejnych i lakierów całkowicie usunąć. Następnie malować jak w pkt. A, przy mocno chłonnym podłożu zagruntować.

 

Czas schnięcia: 

Przy 20˚C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 16 - 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, suchego podłoża i niezbyt wysokiej względnej wilgotności powietrza. Dlatego pracować tylko na suchym podłożu i zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 150 ml/mna jedną warstwę, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta ma ok. 12 miesięcy przydatności do użycia. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem!

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych.
Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784