Farba Podkładowa 810

Lakiery

Szybkoschnąca, umożliwia dobry szlif, stosowana joko podkład na powierzchnie z drewna, kamienia i metalu wewnątrz i na zewnątrz. Dalsze malowanie LEINOS lakierem 820 lub 840.

Farba Podkładowa
Zastosowanie: 

Dyfuzyjny podkład jako grunt szczepny pod LEINOS Lakier Biały 820 i LEINOS Lakier do Drewna 840. Również do tapet z włókna szklanego.

Właściwości techniczne: 

Wodoodporna elastyczna o dużej zdolności krycia i wypełnienia, dobrze schnie i daje się łatwo szlifować. Paroprzepuszczalna.

Kolor: 

Naturalnobiała, matowa

Składniki: 

olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, tlenek glinu, kwas krzemowy, dwutlenekl tytanu, kreda, talk, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO (lotne związki organiczne) w produkcie wynosi maks. 200 g/l. Dopuszczalna wartość UE wynosi 300 g/l (kategoria "d" od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C.
A. Malowanie surowego lub chłonnego podłoża:
Przed użyciem dokładnie wymieszać! Oszczędnie nałożyć 1 warstwę Farby Podkładowej 810 LEINOS w temperaturze powyżej 15°C. Następnie pomalować Lakierem Białym LEINOS 820 lub Lakierem do Drewna LEINOS 840.

B. Renowacja istniejącej, starej powłoki:
Uszkodzone stare powłoki należy całkowicie mechanicznie usunąć. Następnie postępować jak w punkcie A.
Powłoki mocne wyszlifować i sprawdzić trwałość, po czym od razu pomalować Lakierem Białym LEINOS 820 lub Lakierem do Drewna LEINOS 840.

 

 

Czas schnięcia: 

Pyłosucha po ok. 3 godzinach. Sucha i nadająca się do malowania następnej warstwy po  24 godzinach. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2 na jedną warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 3,5 m2
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Produkt oryginalnie zamknięty jest stabilny przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 11

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia. Narzędzia po użyciu natychmiast oczyścić rozcieńczalnikiem.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.

Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.