Lazura do Drewna 261

Lazury do drewna

Lazura do dekoracyjnego powlekania drewna wewnątrz pomieszczeń.

Lazura do Drewna

Paroprzepuszczalna
ochrona drewna
w atrakcyjnych kolorach.

Zastosowanie: 

Odporna na wodę, paroprzepuszczalna ochrona drewna do wewnątrz. Bez błony ochronnej przeciwko zagrzybieniu, dlatego tylko warunkowo do użycia na zewnątrz. Do chłonnych podłoży z drewna: okien i drzwi (wewnątrz), belek, boazerii, regałów, zabawek, uli. Nie stosować do podłóg.

Właściwości techniczne: 

Tworzy transparentną, hydrofobową powłokę. Paroprzepuszczalna. Testowana zgodnie z wytycznymi ift i ihd Rosenheim (Instytutu Technik Okiennych i Technologii Drzewnych Rosenheim w Dreźnie) na odbarwienia w kontakcie z zaprawą murarską, paroprzepuszczalność, reakcje na folie uszczelniające, odporność na działanie warunków atmosferycznych. Przetestowana pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71, część 3. Sprawdzona wg normy DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę. Nie nadaje się na ciągłe i intensywne działanie wody.

Kolor: 

002 bezbarwny (bez ochrony UV), 022 pinia, 042 ciemny teak, 056 czerwień nordycka, 062 orzech, 072 dąb, 082 palisander, 123 błękit fryzyjski, 202 biały (tylko do powierzchni nienarażonych na działanie warunków atmosferycznych), 212 jasnoszary. Patrz wzornik kolorów Lazur do Drewna.

Składniki: 

Olej drzewny, olej rycynowy, olej lniany, estry żywic naturalnych, izoparafiny, wosk mikrokrystaliczny, tlenek cynku, pigmenty mineralne, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 480 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria f od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalny rezultat, należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być  zagruntowane Olejem Gruntującym LEINOS 220. Wymagane są 2 - 3 warstwy lazury.

Sposób stosowania: 

Malowanie pędzlem, wałkiem, przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

  • A. Nakładanie warstw na surowe lub chłonne podłoże:
    • Powierzchnię drewna oszlifować papierem ściernym o ziarnistości P120 w kierunku włókien drewna. 
    • Zagruntować Olejem Gruntującym LEINOS 220. Następnie nałożyć 2 - 3 cienkie warstwy Lazury do Drewna LEINOS 261.
    • Aby osiągnąć optymalne wyniki należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych Produktów.
  • B. Malowanie odnawiające:
    • Powłoki zamykające pory drewna całkowicie usunąć. Jeżeli podłoże jest chłonne, musi zostać zagruntowane. Następnnie nałożyć 2 - 3 cienkie warstwy Lazury do Drewna 261.

Uwaga:
Stare, popękane belki chronić przed ulewnym deszczem w czasie malowania oraz 3 - 4 dni po malowaniu. Pojawiające się w młodym drewnie rysy już po pomalowaniu muszą zostać od razu zagruntowane i pomalowane.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 - 24 godz w warunkach normalnych. Ten system do schnięcia wymaga wystarczającej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, również, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów ze schnięciem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.