Rozcieńczalnik do Osłony Szelakowej 956

Produkty specjalne

Do rozcieńczania Osłony Szelakowej i czyszczenia narzędzi.

Rozcieńczalnik do Osłony Szelakowej
Zastosowanie: 

Do rozcieńczania Osłony Szelakowej i czyszczenia narzędzi.

Składniki: 

Etanol (alkohol zbożowy)

Sposób stosowania: 

W razie potrzeby rozcieńczalnik dozować małymi porcjami i dokładnie rozmieszać. Plamy z Osłony Szelakowej natychmiast zetrzeć szmatką nasączona rozcieńczalnikiem.

Wielkość opakowań i zużycie: 
Opakowanie wystarcza na...*
1l w zależności od potrzeby
2,5l
10l

* średnia wydajność na jedną warstwę


 

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty ma 5 lat przydatności do użycia.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

GHS02

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
UN 1170