Grunt do Drewna 150

Impregnaty i grunty do drewna

Paroprzepuszczalny grunt do drewna stosowany przed nakładaniem lakierów i lazur. Z błoną ochronną przeciwko siniźnie.

Na zewnątrz.

Zastosowanie: 

Paroprzepuszczalny grunt do wszystkich chłonnych podłoży z drewna na zewnątrz. Z błoną ochronną przeciwko zagrzybieniu. Grunt do Drewna wnika głęboko w drewno i tworzy optymalny kontakt dla kolejnych powłok.

Właściwości techniczne: 

Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu.

Kolor: 

Przezroczysty, brązowawy.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 435 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria „f” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Produkt przed użyciem dokładnie wymieszać.

Sposób stosowania: 

Nierozcieńczony grunt nanosić równomiernie przy użyciu pędzla. Możliwe również nanoszeniem wałkiem, przez natrysk lub zanurzanie. Grunt do Drewna nanieść jeden raz obficie. Jeżeli po ok. 20 min. widoczne są jeszcze lśniące miejsca z nadmiaru gruntu, rozprowadzić je jeszcze raz pędzlem. Przed dalszą obróbką kolejnym produktem LEINOS, należy upewnić się, czy zagruntowane podłoże już dobrze wyschło.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C und 50 - 55% względnej wilgotności powietrza: ok. 16 - 24 godzin. Podczas obróbki i schnięcia produktów zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2
30l 432 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałośc przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Opakowania dobrze zamykać.

Utylizacja: 

Zgodnie z lolaknymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Narzędzia pracy wyczyścić przed wyschnięciem LEINOS Rozcieńczalnikiem 200. 

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784    
BAuA-Reg.-Nr.: N 46204