Olej Tekowy 223

Oleje i woski do drewna

Olej Tekowy LEINOS to uniwersalna ochrona drewna surowego lub olejowanego na zewnątrz.

Olej Tekowy

Wnika głęboko nie tworząc powłoki. Drewno pozostaje dyfuzyjne, a przy tym odpychające cząsteczki wody. Zastosowanie oleju usuwa lekkie, powierzchowne zabrudzenia.

Zastosowanie: 

Olej Tekowy jest wysokogatunkowym produktem do olejowo-żywicznej impregnacji drewna na zewnątrz, np. do płotów, pergoli, placów zabaw dla dzieci, drewnianych tarasów, mebli teakowych, ogrodowych, itp.
Olej bardzo dobrze nadaje się do drewna egzotycznego, jak np. do bankirai. Wysokogatunkowe oleje impregnują nowe drewno i odświeżają wcześniej już olejowane.

Właściwości techniczne: 

Szybkie i łatwe nakładanie. Naturalne oleje wnikają głębkoko w drewno. Utrzymują je w dobrej formie, zachowując jego elastyczność i nie pozwalając na nadmierne wyschnięcie. Produkt dobrze odświeża drewno wcześniej już olejowane. Nie wymaga oszlifowania przed odnowieniem. Nie powoduje uciążliwego zapachu. Odporny na ślinę i pot zgodnie z DIN EN 53160.

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu. Drewna mogą się w różnym stopniu wybarwiać w zależności od ich usłojenia.

Składniki: 

Olej lniany, olej rycynowy, olej drzewny, izoparafiny, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 420 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria f od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz chłonne. Stare powłoki lakieru lub farb kryjących całkowicie usunąć.
Drewno poszarzałe wyszlifować do zdrowego drewna lub oczyścić  Zmywaczem Szarości Drewna LEINOS 940.
Drewno impregnowane ciśnieniowo pozostawić 1 - 2 miesiące na działanie warunków atmosferycznych, a ewentualnie pojawiające się wykwity soli usunąć.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dobrze wymieszać! Malować pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować przy temperaturze niższej niż 10°C. Malować cienko i równomiernie. Unikać plam z nadmiaru oleju.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i średniej wilgotności powietrza jest suchy po 6 - 8 godzinach, kolejną warstwę można nakładać po ok. 16 - 24 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 50 - 70 ml/m2, może odbiegać od normy zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12,5 m2
2,5l 41,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie i czyszczenie narzędzi LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784