Olej Gruntujący 220

Impregnaty i grunty do drewna

Paroprzepuszczalny grunt olejny o dobrej zdolności penetracji do mało eksploatowanego drewna. Bez ochrony przed sinizną i promieniami UV, dlatego do stosowania przede wszystkim wewnątrz.

Olej Gruntujący

Do wewnątrz i na zewnątrz. Bez ochrony przed zagrzybieniem.

Zastosowanie: 

Paroprzepuszczalny grunt olejny do chłonnych podłoży drewnianych wewnątrz i na zewnątrz. Bez ochrony przed zagrzybieniem.

Właściwości techniczne: 

Olej Gruntujący LEINOS wnika głęboko w drewno i zapewnia kolejnym warstwom optymalne połączenie z drewnem.

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtego. Drewna w zależności od ich struktury i usłojenia mogą się różnie wybarwiać.

Składniki: 

Olej lniany, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) wynosi maks. 400 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, jak również chłonne. Powierzchnię drewna wyszlifować w zależności od rodzaju i żądanej głębokości wnikania papierem ściernym o ziarnistości wewnątrz: P150 - P180, na zewnątrz: P120. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Przy niższych temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Produkt starannie zamieszać przed użyciem.

Sposób stosowania: 

Nanosić równomiernie pędzlem ławkowcem w postaci nierozcieńczonej. Możliwe również nakładanie wałkiem, przez natrysk i zanurzanie.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C oraz 50 - 55% względnej wilgotności powietrza: ok. 16 - 24 godzin. Może powstawać charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas obróbki i schnięcia produktów zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2
30l 432 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kododpadu EWC: 08 01 02.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Narzędzia czyścić przed wyschnięciem LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GHS08
Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.