Klej Lateksowy 720

Klej

Wodny klej dyspersyjny na bazie naturalnego lateksu.

Klej Lateksowy

Do klejenia korka, naturalnego linoleum i wykładzin podłogowych.

Zastosowanie: 

Klej Lateksowy jest przewidziany do klejenia następujących okładzin podłogowych: nie powlekanych od spodu okładzin korkowych, naturalnego linoleum na podłożu z juty, linoleum korkowego, płyt z włókien celulozowych, płyt pilśniowych miękkich, tekstylnych okładzin podłogowych z podłożem tekstylnym lub gumowanym, z podłożem z pianki lateksowej i podwójnym podłożem, obiektowych wykładzin igłowanych i okładzin z naturalnego kauczuku.
Płyty korkowe powlekane i fornirowane od spodu PCV oraz płyty korkowe o masie objętościowej poniżej 480 kg/m2 nie mogą być klejone tym klejem.
 

Właściwości techniczne: 

Klej Lateksowy jest gotowym do użycia klejem dyspersyjnym na bazie surowców naturalnych. Jest wodorozcieńczalny i nadaje się do klejenia okładzin podłogowych na ogrzewanie podłogowe (przestrzegać wytycznych dla podłóg podgrzewanych). Klej odpowiada normom: DIN 53269, 53275 oraz 54324 i nadaje się pod krzesła na kółkach.
 

Składniki: 

Woda, lateks naturalny, estry żywic naturalnych, talk, środek przeciwpieniący, ziemia okrzemkowa, skrobia, kazeina, boraks, środek konserwujący: benzizotiazolinon. Produkt ie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi spełniać normę: DIN 18365, tzn. musi być równe, suche, wolne od kurzu, tłuszczu i pęknięć. Mocno chłonne i piaszczące podłoża, zagruntować rozcieńczonym klejem. Jastrych asfaltowy i anhydrytowy należy wyrównać. Podłoża pod parkiet korkowy i linoleum należy zawsze wyrównać. Płyty korkowe przed położeniem należy aklimatyzować w pomieszczeniu w zamkniętych paczkach przez 24 godz. (temp. pokojowa conajmniej 18°C, wilgotność względna maks. 65%). Stare okładziny podłogowe nie nadają się jako podłoże pod klej.

Sposób stosowania: 

Klej Lateksowy należy nakładać równomiernie na podłoże pacą zębatą B2/B3. Okładzinę podłogową należy natychmiast przyłożyć do nałożonego kleju i równomiernie dociskać. Plamy od kleju muszą być natychmiast usuwane przy użyciu wody. Parkiet korkowy i linoleum należy po 30 - 60 min docisnąć wieloczłonowym walcem dociskowym. Pęcherze powietrzne docisnąć pod obciążeniem.
 

Wielkość opakowań i zużycie: 
Na wyrównanym podłożu 350 - 400 g/m2 nakładając pacą zębatą B2. Na podłożach nie wyrównanych i chłonnych czy w przypadku strukturalnych spodów 400 - 450 g/m2 nakładając pacą zębatą B3.

Opakowanie wystarcza na...*
1kg 2,5 m2
3kg 10 m2
10kg 33 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę


 Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Opakowania rozpoczęte należy szczelnie zamknąć!
 

Utylizacja: 

pojemnik oczyścić pędzlem i oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów.  Wodniste resztki produktu wysuszyć i wyrzucić do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 04 10.
 

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Natychmiast po użyciu umyć wodą. Zeschnięte zabrudzenia usunąć rozpuszczalnikiem.
 

GISCODE: 

D 1

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784