Grunt Głęboko Penetrujący 620

Wykańczanie ścian wewnątrz

Grunt głęboko penetrujący do mocno lub nierównomiernie chłonnych powierzchni ścian jako podkład pod farby ścienne lub strukturalne.
 

Grunt Głęboko Penetrujący
Zastosowanie: 

Do gruntowania chłonnych podłoży przed malowaniem farbami ściennymi LEINOS, np. Farbą Kazeinową 640, Farbą Dyspersyjną 660 lub Farbą Strukturalną 680.

Właściwości techniczne: 

Transparentny podkład głęboko penetrujący. Bardzo mocno paroprzepuszczalny.

Kolor: 

Po wyschnięciu prawie bezbarwny.

Składniki: 

Woda, mydło szelakowe, mydło żywicy naturalnej, wosk carnauba, wosk pszczeli, celuloza, potaż, benzisothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) wynosi maks. 1g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 30 g/l (kategoria "a" od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

W celu uzyskania optymalnych wyników należy przestrzegać zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Odpowiednie podłoża to wszystkie rodzaje tynku, porowaty kamień, płyty gipsowo-kartonowe, stare powłoki malarskie. Podłoże musi być suche, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, ale może mieć lekko kwaśny lub zasadowy odczyn.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem lub wałkiem przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Przed użyciem produkt musi zostać rozcieńczony wodą w stosunku 1 : 1.
Wskazówka:
Aby powłoka końcowa uzyskała pełną wytrzymałość, podłoże przed nałożeniem musi być jeszcze umiarkowanie chłonne.

Czas schnięcia: 

2 - 4 godz.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 100 ml/m2 w postaci rozcieńczonej, w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
1l 25 m2
2,5l 62 m2
10l 250 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty jest przydatny do użycia ok. 12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Utylizacja: 

Pojemnik opróżnić i dostarczyć do centrum recyklingu. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS. 

GISCODE: 

M-GF01

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784

Karta charakterystyki dostępna na życzenie.