Lazura do Drewna 260

Lazury do drewna

Odporna na warunki atmosferyczne Lazura do Drewna.
Wytworzona na bazie żywic naturalnych i pigmentów mineralnych.
Ochronna i dekoracyjna lazura na zewnątrz.

Lazura do Drewna

Z filmem ochronnym przeciwko zagrzybieniu.

Zastosowanie: 

Odporna na warunki atmosferyczne i wodę lazura do drewna, paroprzepuszczalna ochrona drewna na zewnątrz, z błoną ochronną przeciwko zagrzybieniu. Do chłonnych powierzchni drewnianych: okien i drzwi na zewnątrz, płotów, pergoli, podbitek, gontów, deskowań elewacji, domów drewnianych. Nie stosować do podłóg.

Właściwości techniczne: 

Tworzy transparentną, hydrofobową powłokę. Paroprzepuszczalna. Testowana zgodnie z wytycznymi ihd i ift Rosenheim (Instytutu Technik Okiennych i Technologii Drzewnych Rosenheim w Dreźnie) na odbarwienia w kontakcie z zaprawą murarską, paroprzepuszczalność, reakcje na folie uszczelniające, odporność na działanie warunków atmosferycznych. Przetestowana pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71, część 3. Sprawdzona również wg normy DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę.

Kolor: 

002 bezbarwny (bez ochrony UV), 022 pinia, 042 ciemny teak, 056 czerwień nordycka, 062 orzech, 072 dąb, 082 palisander, 123 błękit fryzyjski, 202 biały-naturalny (tylko do powierzchni nienarażonych na działanie warunków atmosferycznych), 212 jasnoszary, 733 szary antracyt. Patrz wzornik kolorów Lazur do Drewna LEINOS 260. 

Składniki: 

Olej drzewny, olej rycynoiwy, olej lniany, estry żywic naturalnych, izoparafiny, wosk mikrokrystaliczny, tlenek cynku, pigmenty mineralne, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 480 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria "f" od 2010).

Substancja czynna: 

0,8% (%wag) butylokarbaminian jodopropynylu.

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalny rezultat, należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być zagruntowane Gruntem do Drewna LEINOS 150. Wymagane są 2 - 3 warstwy lazury.

Sposób stosowania: 

Malowanie pędzlem, wałkiem, przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

  • A. Nakładanie warstw na surowe lub chłonne podłoże :
    • Powierzchnię drewnianą oszlifować papierem ściernym o ziarniostości P120 w kierunku włókien drewna. 
    • Zagruntować Gruntem do Drewna 150. Następnie nałożyć 2 - 3 cienkie warstwy Lazury do Drewna 260.
    • Aby osiągnąć optymalne wyniki należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów.
  • B. Malowanie odnawiające:
    • Powłoki zamykające pory drewna całkowicie usunąć. Jeżeli podłoże jest chłonne, musi zostać zagruntowane. Następnnie nałożyć 2 - 3 cienkie warstwy Lazury do Drewna 260.

Uwaga:
Stare, popękane belki chronić przed ulewnym deszczem w czasie malowania oraz 3 - 4 dni po malowaniu. Pojawiające się w młodym drewnie rysy już po pomalowaniu muszą zostać od razu zagruntowane i pomalowane.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 - 24 godz w warunkach normalnych. Ten system do schnięcia wymaga wystarczającej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, również aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów ze schnięciem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60+

Wskazania szczególne: 

Przy lazurach na ostateczny kolor powłoki wpływ ma również podłoże. Dlatego mogą występować różnice w kolorach w zależności od rodzaju drewna. Różne partie tego samego koloru lazury należy ze sobą wymieszać.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawartość składnika aktywnego: Iodo-2-propynyl-butylcarbamat <0,6%. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami. Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784