Grunt Izolujący 815

Lakiery

Do izolacji ściany przed przebiciami z podłoża, np. sadzy z komina. Mocno kryjąca: nadaje podłożu białą, szorstkawą powierzchnię o dobrej przyczepności pod kolejne powłoki farb lub tynków dekoracyjnych.

Grunt Izolujący

Na podłożach małochłonnych wystarcza zazwyczaj jedna warstwa gruntu.

Zastosowanie: 

Izolacyjna warstwa podkładowa przeciwko przebijającym podłożom. Bardzo dobrze nadaje się jako podkład pod tynki japońskie i tapety bawełniane.

Właściwości techniczne: 

Farba gruntująca o dużej zdolności izolującej. Nadaje lekko chropowatą, drobnoziarnistą powierzchnię, co należy uwzględnić przed dalszą obróbką kolejnymi produktami LEINOS.

Kolor: 

Naturalny biały.

Składniki: 

Wygotowane żywice naturalne oleju drzewnego i rycynowego, zagęszczony olej rycynowy i drzewny, estry żywic naturalnych, izoparafiny, tlenek glinu, talk, kalcyt, Litofon, krzemian glinu, dwutlenek tytanu, sykatywy. Zawartość LZO (lotne związki organiczne) w produkcie wynosi maks. 260 g/l. Dopuszczalna wartość UE wynosi 400 g/l (kategoria "e" od 2010).

 

Podłoże i przygotowanie: 

W celu osiągnięcia optymalnych wyników, przestrzegać Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, twarde, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu.

Sposób stosowania: 

Nakładać pędzlem, wałkiem welurowym i przez natrysk. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Na tynki normalne i małochłonne, beton, cement, płyty wiórowe, płyty Fermacell, metale i płyty polistyrolowe nałożyć raz obficie. Na tynki mocnochłonne: płyty gipsowo-kartonowe, płyty termoizolacyjne itp. nakładać 2 warstwy. Sprawdzić przyczepność na niechłonnych podłożach.

 
 

 

Czas schnięcia: 

Przy temperaturze 20˚C / 50 – 55% względnej wilgotności: pyłosuchy po 8 - 10 godz. Po 24 godz. nadaje się nakładania kolejnych warstw. Nakładanie tapet bawełnianych możliwe po 48 – 72 godz. w przypadku 2 warstw gruntu po 4 dniach. Zadbać o dobre przewietrzanie pomieszczenia!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Nie przekraczać 100 ml/m2 gruntu na jedną warstwę..

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 9 m2
2,5l 29,5 m2
10l 118 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Produkt oryginalnie zamknięty jest stabilny przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z regionalnymi przepisami o utylizacji. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK/EWC 08 01 02

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie!