Olej Twardy-Specjalny 245

Oleje i woski do drewna

Bogaty w żywice i naturalne woski olej finiszowy.

Do intensywnie użytkowanych powierzchni, jak podłogi i wysokiej jakości meble drewniane. Doskonały do polerowania. Wymagane gruntowanie Olejem Twardym 240.

Zastosowanie: 

Paroprzepuszczalna obróbka finiszowa powierzchni wewnątrz - wstępnie gruntowanych Olejem Twardym LEINOS 240 lub produktem podobnym. Przede wszystkim do powierzchni intensywnie użytkowanych i w obróbce wysokiej klasy mebli drewnianych.

Właściwości techniczne: 

Tworzy twardą, bardzo odporną na zarysowania i hydrofobową powłokę finiszową. Paroprzepuszczalny. Testowany pod względem właściwości użytkowych lakierów i lazur do drewna wewnątrz pomieszczeń zgodnie z normą DIN 68861. Sprawdzony również pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71- 3.

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Bez polerowania aksamitnie błyszczący.

Składniki: 

Zagęszczony olej lniany i drzewny, wygotowany olej rycynowy i żywice naturalne, estry żywic naturalnych, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, tlenek glinu, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 530 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria f od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Surowe drewno musi zostać zagruntowane Olejem Twardym 240 lub produktem podobnym. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane oszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180 w kierunku włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie oleju pędzlem, wałkiem, przez natrysk i zanurzanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Bardzo dobry do polerowania.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C und 50 - 55% względnej wilgotności powietrza pyłosuchy po ok.10 - 12 godz. Można po nim chodzić i poddawać dalszej obróbce po 16 - 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie - przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 10 - 30 ml/m2. Może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 12,5 m2
0,75l 37,5 m2
2,5l 125 m2
10l 500 m2
30l 1.500 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Napoczęte opakowania dobrze zamknąć, resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunlanych. Europejski Katalog Odpadów EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

 

Ü-Zeichen