Olej Renowacyjny 285

Pielęgnacja

Czyszczący i pielęgnujący olej do wszystkich olejowanych i woskowanych powierzchni z drewna, korka i naturalnego linoleum.

Nadaje się do częściowego lub całkowitego czyszczenia podłogi (olejne mycie podłogi).

Zastosowanie: 

Do wszystkich olejowanych i woskowanych powierzchni, jak: drewno, korek i linoleum wewnątrz pomieszczeń, aby zapobiec powstawaniu „wydeptanych ścieżek”.

Właściwości techniczne: 

Transparentny i łatwy w użyciu. Tworzy paroprzepuszczalną, ale odpychającą cząsteczki wody, satynowo-matową, w dużym stopniu odporną na zużycie i żółknięcie powierzchnię. Olej jest sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

Bezbarwny.

Składniki: 

Wygotowane: olej rycynowy i żywice naturalne, estry żywic naturalnych, zagęszczony olej drzewny, kaolin, węglan cynku, tlenek glinu, wosk mikrokrystaliczny, izoparafiny, kwas krzemowy, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 600 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 700 g/l (kategoria „f” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), czyste i odtłuszczone. Powierzchnię wyczyścić LEINOS Mydłem Roślinnym 930 (na wilgotno). Zneutralizować czystą wodą. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Temperatura podłogi w trakcie obróbki musi wynosić co najmniej 16°C.

Sposób stosowania: 

Olej Renowacyjny 285 LEINOS nanieść cienko i równomiernie płaskim mopem. Po 15 - 20 min. zebrać ewentualny nadmiar oleju, a powierzchnię wypolerować białym padem polerskim. Mocno wytarte i schodzone powierzchnie muszą być obrabiane Olejem Renowacyjnym dwukrotnie. Powierzchnie mocno zniszczone mogą być również  odnowione Olejem Twardym-Woskowym 290. Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić próbę! Podczas nakładania i schnięcia produktów zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza. W przeciwnym razie może powstawać typowy zapach.

Czas schnięcia: 

Po 6 - 12 godz. (przy 20°C/ wilgotności powietrza 50 - 55%) powierzchnia jest sucha, nadaje się do szlifowania i nałożenia nowej warstwy. Po pierwszym dniu podłogę można ostrożnie użytkować. Pełne użytkowanie po 7 - 14 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie i wydajność są zależne od chłonności podłoża. Wydajność 25 - 35 m2/l. Zużycie ok. 30 - 40 ml/m2. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zużycie zależne od stanu powierzchni i metody aplikacji
0,75l
2,5l
10l

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Pojemniki szczelnie zamykać. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. W przypadku utworzenia się skórki na powierzchni, usunąć ją przed kolejnym użyciem.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Eurpejski kod opdpadu (EWC): 08 01 02.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Czyszczenie od razu po użyciu LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.