Grunt Szybkoschnący 625

Impregnaty i grunty do drewna

Grunt na bazie wodnej, dobry do szlifowania.

Grunt Szybkoschnący

Do szybkiego przygotowania trwałych powierzchni. Zapobiega nadmiernemu wsiąkaniu nakładanych po gruncie warstw oleju. Redukuje wybarwienie drewna.

Zastosowanie: 

Szybkie przygotowanie trwałych i łatwych do wyszlifowania powierzchni meblowych z drewna wewnątrz.

Właściwości techniczne: 

Grunt na bazie wodnej, dobry do szlifowania. Zapobiega intensywnemu wybarwieniu drewna w wyniku finiszowania olejem, jak również nadmiernemu wsiąkaniu nakładanych po gruncie warstw oleju. Krótki czas schnięcia umożliwia szybkie wykończenie powierzchni meblowych z drewna, np. LEINOS Olejem Twardym 240 lub LEINOS Olejem Twardym-Specjalnym 245.

Kolor: 

Żółtawy.

Składniki: 

Woda, szelak, etanol, potaż, methyl/benzisothiazolinone. Nie podlega unijnej dyrektywie Deco-Paint.

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane oszlifować papierem ściernym o ziarnistości P150 - P180 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Nanosić cienko pędzlem lub wałkiem. Pozostawić do wyschnięcia. Po ok. 45 minutach wyszlifować papierem ściernym o ziarnistości P240.

Czas schnięcia: 

Ok. 45 minut, w zależności od grubości warstwy, rodzaju drewna, temperatury i wilgotności powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok 90 ml/m2, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 7,5 m2
2,5l 25 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda do rozcieńczania, do czyszczenia dodatkowo w razie potrzeby LEINOS Mydło Roślinne 930.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784