Wosk Płynny 340

Pielęgnacja

Łatwy w stosowaniu wosk finiszowy.

Do pielęgnacji i wykańczania mało eksploatownych, olejowanych i woskowanych powierzchni.

Zastosowanie: 

Do łatwej, szybkiej, dyfuzyjnej obróbki uszlachetniającej i do pielęgnacji uprzednio woskowanych lub olejowanych powierzchni z drewna, korka i kamienia wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do podłóg i intensywnie eksploatowanych powierzchni!

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego.

Składniki: 

Olej lniany, olej krokoszowy, bentonit, wosk carnouba, wosk pszczeli, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 620 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 700 g/l (Kategoria „f” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, nie moż być chłonne. Przy niższych temperaturach Wosk Płynny 340 podgrzać w kąpieli wodnej.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem lub szmatką. Temperatura w pomieszczeniu i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Aplikacja surowych lub chłonnych podłożach:

Zagruntować Olejem Gruntującym LEINOS 220, lub Olejem Twardym 240 LEINOS, lub Olejem Twardym w kolorze 270. Wosk Płynny 340 nanieść cieniutką warstwą i rozprowadzić równomienie pędzlem lub niestrzępiącą się szmatką. Po ok. 8 - 12 godz. wypolerwać w kierunku włókien drewna szczotką polerską lub miękką szmatką.

B. Aplikacja na podłożach wymagających renowacji:

Postępować jak w punkcie A, jeżeli podłoże nie jest chłonne nie gruntować.

Czas schnięcia: 

Ok. 12 - 24 godzin. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza, dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 35 - 50 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby nie zakłócać procesu schnięcia!

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 6 m2
0,75l 19 m2
2,5l 62,5 m2
10l 250 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty jest stabilny przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o dobre przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.