Olej Teakowy 223

Oleje i woski do drewna

Olej Teakowy LEINOS 223 jest uniwersalnym środkiem ochronnym do drewna na zewnątrz. Specjalnie wyprodukowany do drewna surowego lub olejowanego. Wnika głęboko w drewno nie tworząc powłoki. Drewno pozostaje dyfuzyjne, a przy tym odpychające cząsteczki wody.
Podczas używania Oleju Teakowego LEINOS 223, dodatkowo usuwane są lekkie, powierzchowne zabrudzenia.

Na zewnątrz

Zastosowanie: 

Olej Teakowy jest wysokogatunkowym produktem do olejowo-żywicznej impregnacji drewna na zewnątrz, np. do płotów, pergoli, placów zabaw dla dzieci, tarasów drewnianych, mebli teakowych, ogrodowych, itp.

Bardzo dobrze nadaje się do drewna tropiklanego, ,jak np. do bankirai. Wysokogatunkowe oleje impregnują nowe drewno i odświeżają wcześniej już olejowane.

Właściwości techniczne: 

Szybka i łatwa obróbka. Naturalne oleje wnikają głębkoko w drewno. Utrzymują je w dobrej formie, zachowując jego elastyczność i nie pozwalając na nadmierne wyschnięcie. Produkt dobrze odświeża drewno wcześniej już olejowane. Nie wymaga oszlifowania przed odnowieniem. Nie powoduje uciążliwego zapachu. Odporny na ślinę i pot zgodnie z normą DIN EN 53160.

Kolor: 

Przezroczysty do lekko żółtawego. Jasne, chłonne podłoża ciemnieją nieco po wyschnięciu. Drewna mogą się w różnym stopniu wybarwiać w zależności od ich usłojenia.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczone: olej rycynowy i olej drzewny, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Produkt nie podlega dyrektywie UE o ograniczeniu lotnych związków organicznych.

Substancja czynna: 

0,8% (%wag) butylokarbaminian jodopropynylu.

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, jak również chłonne. Stare powłoki lakieru i farb kryjących całkowicie usunąć.
Drewno poszarzałe wyszlifować do zdrowego drewna lub oczyścić  Zmywaczem Szarości Drewna LEINOS 940.
Drewno impregnowane ciśnieniowo pozostawić na działanie warunków atmosferycznych na 1 - 2 miesiące, a ewentualnie pojawiające się wykwity soli usunąć.

Sposób stosowania: 

Pędzlem, szczotką lub wałkiem. Nie stosować przy temperaturze niższej niż 10°C i przed użyciem dobrze wymieszać. Malować cienko i równomiernie. Unikać plam z nadmiaru oleju.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i średniej wilgotności powietrza jest suchy po 6 - 8 godzinach, do dalszej obróbki nadaje się ok. 16 - 24 godzinach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 50 - 70 ml/m2, może odbiegać od normy zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 4 m2
0,75l 12,5 m2
2,5l 41,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Rozcieńczanie i czyszczenie narzędzi LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.
Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.

Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.
Kontakt dla alergików: +48 / 608 031 784      
BAuA-Nr.: N-47192