Olej do Blatów Roboczych LF 283

Oleje i woski do drewna

Odporny na brud, wodę i ścieranie, do wszystkich blatów drewnianych wewnątrz.

Bez rozpuszczalników

Zastosowanie: 

Do impregnowania blatów kuchennych, powierzchni mebli i zabawek z drewna.

Właściwości techniczne: 

Olej do Baltów Roboczych LF 283 jest kombinacją olejów i wosków bez dodatku rozpuszczalników. Długotrwale uszlachetnia drewno i gwarantuje wytrzymałą powierzchnię. Impregnuje, jest hydrofobowy, dyfuzyjny, przepuszczalny dla pary wodnej. Spełnia wymagania normy 53160 pod względem odporności na pot i ślinę. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny, olej orzechowy, wosk mikrokrystliczny, tlenek glinu, kaolin, tlenek cynku, krzemian glinu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalna  wartość w UE wynosi maks. 400 g/l (kategoria e od 2010).

Sposób stosowania: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks.14 %), stałe, chłonne, czyste i wolne od żywic i kurzu. Ostatnie szlifowanie powierzchni papierem ściernym o gradacji 240. Przed użyciem olej dokładnie wymieszać. Nanieść pędzlem, gąbką, niestrzępiącą się szmatką lub wałkiem i dokładnie rozprowadzić.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia zależy o warunków otoczenia. Wynosi ok. 6 - 12 godz. przy 20 - 23 °C, w zależności od ilości naniesionego oleju. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok 60 - 80 ml/m2 na jedną warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów ze wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 240 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Napoczęte opakowania dobrze zamykać, resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami . Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu (EWC): 08 01 12.

GISCODE: 

Ö 10

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Karta charakterystyki dostępna na zapytanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.