Olej Twardy-Woskowy bezbarwny 290

Oleje i woski do drewna

Bardzo odporna, satynowomatowa powłoka na bazie oleju, wosku i żywic naturalnych

Idealna do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych, schodów, terakoty, płyt drewnopochodnych, itp - również do użytku przemysłowego.
 

Zastosowanie: 

Do gruntowania i finiszowej obróbki wszystkich chłonnych podłoży, takich jak: drewno, korek, terakota, płytki kamionkowe, neutralny jastrych, płyty drewnopochodne np. płyty OSB itp. wewnątrz pomieszczeń. Podłoża mocno chłonne, jak np. korek muszą zostać zagruntowane. Używa sie do tego  olej do podłóg np. Olej Twardy 240.

Właściwości techniczne: 

Ożywia naturalną strukturę i pogłębia kolor obrabianych podłoży. Tworzy paroprzepuszczalną, odporną na zużycie, hydrofobową, satynowomatową powierzchnię, w znacznym stopniu odporną na żółknięcie. Olej przetestowany pod względem odporności na chemikalia zgodnie z normą DIN 68861 (np. na wodę, kawę, piwo, colę, czerwone wino). Sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Składniki: 

Wygotowany olej rycynowy i żywice naturalne, zagęszczony olej drzewny, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, glinka kaolinowa, tlenek glinu, węglan cynku, talk, izoparafiny, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, sykatywy - Co/Zr/Zn/Mn. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 390 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria f od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%) czyste, wolne od kurzu. Temperatura podczas obróbki nie powinna spadać poniżej 16˚C. Przy niższych temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Ostatni szlif powierzchni powinien być wykonany papierem ściernym o ziarnistości min. 120 lub siatką szlifierską.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć. Olej Twardy-Woskowy jest gotowy do użycia. Nakładać cienko i równomiernie przy użyciu wałka lakierniczego lub mopa i dobrze rozprowadzić. Po 15 - 20 min. zebrać ewentualny nadmiar oleju i wcierać zielonym padem polerskim. Po 16 - 24 godzinach nałożyć cienko drugą warstwę i wypolerować białym padem. Jeżeli po pierwszym nałożeniu powierzchnia jest szorstka w dotyku, przeszlifować ją drobnym papierem ściernym o ziarnistości 150 - 180. Przed drugim nałożeniem dokładnie zebrać pył szlifierski. W przypadku korka może zajść konieczność naniesienia trzeciej warstwy. Przeprowadzić próbę! Podczas obróbki i schnięcia produktów zadbać o dobre przewietrzanie, w przeciwnym razie może powstawać zapach.

Pielęgnacja i odświeżanie:: 

Podłogi zabezpieczone Olejem Twardym-Woskowym LEINOS 290 czyścić na wilgotno nie mokro Mydłem Roślinnym LEINOS 930 rozpuszczonym w wodzie (maks. 10 - 30 ml na 10 l wody) a w razie potrzeby, gdy pojawią się oznaki zużycia, pielęgnować Olejem Renowacyjnym LEINOS 285. Intensywnie użytkowane powierzchnie (w szkołach, w biurach itp.) pierwszy raz gruntownie wypielęgnować Olejem Renowacyjnym LEINOS 285 po 4 tygodniach od nałożenia ostatniej warstwy Oleju Twardego-Woskowego LEINOS 290. Przed pielęgnacją podłogę wyczyścić Mydłem Roślinnym LEINOS 930. Kolejne odświeżanie podłogi Olejem Renowacyjnym LEINOS 285 przeprowadzać w zależności od potrzeby.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia wynosi ok. 6 - 12 godz. (przy 20°C, wilgotności powietrza 50 - 55%). Po 16 - 24 godz. można nanosić drugą warstwę. Po 3 dniach ostrożne użytkowanie. Pełne użytkowanie po 7 - 14 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 30 - 50 ml/m2, wydajność ok. 25 m2/l. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 6 m2
0,75l 18 m2
2,5l 60 m2
10l 250 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Pojemniki szczelnie zamykać. W przypadku utworzenia się skórki na powierzchni, usunąć ją przed kolejnym użyciem.

Utylizacja: 

Zgodnie z loklanymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Europejski Katalog Odpadów EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

 

Ü-Zeichen