Olej Twardy w kolorze 270

Oleje i woski do drewna

Do transparentnej, paroprzepuszczalnej impregnacji wszystkich chłonnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, w ośmiu atrakcyjnych kolorach.

Do intensywnie użytkowanych powierzchni z drewna, korka i kamienia.

Zastosowanie: 

Do kolorwoprzejrzystej, paroprzepuszczalnej impregnacji wszystkich chłonnych, jasnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, takich jak drewno, korek, nieglazurowane płytki gliniane, przede wszystkim do intensywnie użytkowanych powierzchni.

Właściwości techniczne: 

Hydrofobowa, głęboko wnikająca i paroprzepuszczalna impregnacja. Olej przetestowany pod względem właściwości użytkowych lakierów i lazur do drewna wewnątrz pomieszczeń wg normy DIN 68861. Sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3.

Kolor: 

022 pinia, 062 orzech, 092 kasztan, 101 podwójnie biały, 142 bursztyn, 202 biały, 212 szary, 307 czarny.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny, wygotowane: olej drzewny, rycynowy i żywice naturalne, estry żywic naturalnych, izoparfiny, pigmenty mineralne, bentonit, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 445 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria F od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów należy stosować się do zaleceń kart produktów wszytkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane oszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150 - 180 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem, wałkiem, przez natrysk i zanurzanie. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
Przed użyciem dokładnie wymieszać.
A. Nakładanie warstw na surowe lub chłonne podłoża:
Jeden raz nanieść obficie. Po 20 min. starannie zebrać błyszczący nadmiar oleju. Pozostawić do wyschnięcia na 16 - 24 godz. Aby osiągnąć intenywniejsze wybarwienie drewna proces powtórzyć. Przed dalszą obróbką innym produktem LEINOS, np. Olejem Twardym-Specjalnym 245 lub Olejem Twardym-Woskowym 290 należy upewnić się, czy zagruntowane podłoże już dobrze wyschło i nie jest już chłonne, aby uniknąć zubożenia następnych powłok, a przez to niepełnowartościowej powierzchni.
B. Malowanie odnawiające:
Powłoki zamykające pory drewna całkowicie usunąć. Otwartoporowe, stare powłoki wyczyścić, względnie oszlifować. Następnie postępować jak w pkt. A.

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po ok. 10 - 12 godz. Po 16 - 24 godz. nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m2
2,5l 36 m2
10l 144 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunlanych. Europejski Katalog Odpadów EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

 

Ü-Zeichen