Olej do Blatów Roboczych 280

Oleje i woski do drewna

Właściwa ochrona dla Twojego blatu roboczego

Blaty olejowane, często narażone są na działanie płynów i substancji chemicznych w nich zawartych. Dlatego potrzebują częstej pielęgnacji. Nasz Olej do Blatów Roboczych został specjalnie przygotowany do takich "zadań kuchennych".

Zastosowanie: 

Do impregnacji blatów kuchennych, powierzchni mebli i zabawek drewnianych dla dzieci.

Właściwości techniczne: 

Olej o bardzo dobrej odporności na plamy z kawy, czerwonego wina, soków owocowych itp. Spełnia normy: DIN 68861, T 1 B (powierzchnie meblowe) i DIN EN 71- 3 (powierzchnie zabawek dla dzieci). Wnika dobrze w drewno, jest paroprzepuszczalny, antystatyczny, ożywia naturalną strukturę drewna i pogłębia kolor obrabianej powierzchni.

Kolor: 

Bezbarwny.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, wygotowany olej rycynowy i żywice naturalne, estry żywic naturalnych, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, tlenek glinu, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, węglan cynku, sykatywy. Zawartość LZO (lotnch związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 315 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria f od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 14 %), stałe, chłonne, czyste, wolne od żywic i kurzu. Dobrze oszlifowane papierem ściernym o granulacji 240.

Sposób stosowania: 

Nanosić pędzlem, szmatką, wałkiem lub gąbką. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

A. Surowe, chłonne podłoże:
1. Po 20 - 30 minutach wnikania rozetrzeć niewchłonięty jeszcze olej w miejsca chłonne, ewentualnie usunąć go, a powierzchnię wypolerować do sucha szmatką lub padem.
2. Następnego dnia jeszcze raz cienko nałożyć i postępować jak wyżej. Ewentualnie, w zależności od chłonności podłoża nanieść jeszcze 3 warstwę.
Ważne: na powierzchni nie może pozostać niewchłonięty olej.
B. Odświeżanie powierzchni:
Aby wypielęgnować i odświeżyć powierzchnię olejować jak opisano powyżej. Już dość mocno zużyte szare plamy przeszlifować papierem ściernym 240 lub padem, a następnie zaolejować. Intensywnie użytkowane powierzchnie olejować raz na miesiąc.

Przeprowadzić próbę! Ważne: przy obróbce i schnięciu produktów zadbać o dobre przewietrzanie!

Czas schnięcia: 

Suchy i nadaje się do dalszej obróbki po 12 - 24 godz. (przy 18 - 22˚C / 50 - 55% względnej wilgotności powietrza). Pełne utwardzenie trwa ok. 7 - 10 dni. W czasie schnięcia zadbać o optymalny dopływ powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 20 - 50 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 6,5 m2
0,75l 19 m2
2,5l 63 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Napoczęte opakowania dobrze zamknąć. Resztki przelać do mniejszych opakowań.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski Katalog Odpadów EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Olej do Blatów Roboczych LEINOS 280 jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi pracy natychmiast po użyciu LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.